“มันไม่มีปัญหาเพราะเราทุกคนตกลงเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้ว” 

“มันไม่มีปัญหาเพราะเราทุกคนตกลงเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้ว” 

เขากล่าววิลสันประธานคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสสนับสนุนให้ผู้นำคริสตจักรก้าวหน้าในพันธกิจอย่างนอบน้อมด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่ออ่านจากหนังสือหลักการของ Ellen White สำหรับผู้นำคริสเตียนหน้า 218 เขากล่าวว่า “เราจะสานต่องานในทางของพระเจ้าหรือไม่? เราเต็มใจรับการสอนจากพระเจ้าหรือไม่? เราจะต่อสู้กับพระเจ้าในการอธิษฐานหรือไม่? เราจะได้รับบัพติศมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่? นี่คือสิ่งที่เราต้องการและอาจมีในเวลานี้ จากนั้นเราจะออกไปพร้อมกับข่าวสารจากพระเจ้า 

และแสงสว่างแห่งความจริงจะส่องออกมาเหมือนประทีปที่ลุกโชน 

ส่องไปถึงทุกส่วนของโลก หากเราจะดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจกับพระเจ้า พระเจ้าจะดำเนินไปพร้อมกับเรา ให้เราถ่อมใจลงต่อพระพักตร์พระองค์ แล้วเราจะได้เห็นความรอดของพระองค์” 

Guillermo Biaggi รองประธานทั่วไปของ Seventh-day Adventist world church และผู้จัดตั้ง World Church Leadership Council กล่าวถึงการประชุมออนไลน์สองวันแรกของสภาในหัวข้อ “ผู้นำมุ่งมั่นที่จะ ‘ฉันจะไป – เข้าถึงโลก’ ด้วยเดชานุภาพแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”:

เรามีการนำเสนอห้าเรื่องในแต่ละวัน รวมถึงคำปราศรัยสำคัญจากเอ็ลเดอร์เท็ด เอ็น.ซี. วิลสันในวันแรกและข้อความปิดท้ายของเขาในวันที่สอง ในแต่ละวัน เรายังมีกลุ่มย่อยหกกลุ่มในห้อง Zoom ที่แยกจากกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถวิเคราะห์งานนำเสนอ และระบุบทเรียนที่ได้รับ ค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน และประเด็นนวัตกรรมที่สำคัญเพื่อส่งต่อไปยังโปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้นำในแต่ละแผนกและสถาบันระดับโลก จากนั้นทุกกลุ่มกลับไปที่ห้อง Zoom หลักเพื่อสรุปการอภิปราย

ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอวยพรการประชุมของเราอย่างมาก ด้วยรากฐานของ Global Leadership Summits ครั้งก่อน สภาผู้นำคริสตจักรโลกที่หนึ่งได้ยืนยันแนวคิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายใต้กรอบของแผนกลยุทธ์ “I Will Go” ของคริสตจักรเพื่อให้ผู้นำและสมาชิกคริสตจักรมีส่วนร่วม — เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงวัย — ในการสื่อสารข่าวประเสริฐนิรันดร์ของทูตสวรรค์ทั้งสามไปยังประชากรโลกจำนวน 7.8 พันล้านคน

ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์โลกของเรา

 และได้รับการเรียกจากพระเจ้าของเราให้รับใช้พระองค์ “ฉันจะส่งใคร? แล้วใครจะไปหาเรา” (อิสยาห์ 6:8) ด้วยสุดใจของเรา และด้วยกำลังที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้ เราตอบได้อย่างมีความสุขว่า “ฉันจะไป!” เราในฐานะปัจเจกพูดว่า “ฉันจะไป!” เราเป็นครอบครัวพร้อมกับลูก ๆ ของเราพูดว่า “ฉันจะไป” เราในฐานะชุมชนแห่งความศรัทธากล่าวว่า “ฉันจะไป!” เราในฐานะผู้รับใช้ในสถาบันและองค์กรทางศาสนาพูดว่า “ฉันจะไป!” พระเจ้าทรงสัญญาว่า “เราจะอยู่กับท่านตลอดไปจนสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)

ฉันได้รับการสนับสนุนโดยคำพูดของ Ellen G. White เหล่านี้:

“ผู้ชายในตำแหน่งที่รับผิดชอบควรปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พวกเขาต้องไม่ยึดติดอยู่กับประสบการณ์เก่า ๆ และรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะเป็นคนทำงานด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์ แม้จะเป็นสิ่งที่สร้างโดยพระเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ที่สุดเมื่อเขาเข้ามาในโลก และเป็นคนวิปลาสที่สุดในธรรมชาติของเขา แต่กระนั้นก็สามารถก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เขาอาจได้รับความรู้แจ้งด้วยวิทยาศาสตร์ เจริญขึ้นด้วยคุณธรรม และอาจก้าวหน้าในศักดิ์ศรีทางจิตใจและศีลธรรม จนกว่าเขาจะบรรลุความสมบูรณ์แบบของสติปัญญาและความบริสุทธิ์ของอุปนิสัย แต่ต่ำกว่าความสมบูรณ์แบบและความบริสุทธิ์ของทูตสวรรค์เล็กน้อย” ( Testimonies for the Church , vol. . 4, น. 93).

“ผู้ที่จะร่วมงานกับพระเจ้าต้องพยายามทำให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายสมบูรณ์และคุณภาพของจิตใจ การศึกษาที่แท้จริง คือ การเตรียมกำลังกาย พลังใจ และพลังธรรม เพื่อทำหน้าที่ทุกอย่าง เป็นการฝึกร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณเพื่อการรับใช้จากเบื้องบน นี่คือการศึกษาที่จะคงอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์” ( Christ’s Object Lessons , p. 330)

“ผู้ที่รับใช้พระเจ้าต้องแสดงการเคลื่อนไหวและความมุ่งมั่นในการทำงานของจิตวิญญาณแห่งชัยชนะ จำไว้ว่ามีคนที่จะพินาศเว้นแต่เราซึ่งเป็นเครื่องมือของพระเจ้าจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ล้มเหลวหรือหมดกำลังใจ” ( Testimonies for the Church , vol. 6, p. 418) 

“ทุกคนที่ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวจะปรารถนาสิทธิพิเศษในการรับใช้พระเจ้า เมื่อครุ่นคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่สวรรค์บันดาลให้เขา หัวใจของเขาก็หวั่นไหวด้วยความรักอันไร้ขอบเขตและความกตัญญูกตเวที เขากระตือรือร้นที่จะแสดงความขอบคุณโดยการอุทิศความสามารถของเขาเพื่อการรับใช้พระเจ้า เขาปรารถนาที่จะแสดงความรักต่อพระคริสต์และต่อทรัพย์สินที่ซื้อไว้ เขาอยากได้ความลำบาก ความลำบาก การเสียสละ” ( The Ministry of Healing , p. 502)

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> ดัมมี่ออนไลน์ เงินจริง